POLÍTICA DE PRIVACITAT

AUTORITZACIÓ DE PROCESSAMENT DE DADES

LES NOSTRES TRADICIONS els informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal als quals se’ls incorporarà les dades de les persones o empreses que subscriguin aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d’altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixen de registres públics o altres fonts legals admeses, i les que es derivin del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d’aquest fitxer és LES NOSTRES TRADICIONS S.L, Carrer de Lluís Millet, 2, MANRESA 08243 amb NIF: B66758301.

La finalitat d’aquest fitxer és permetre a LES NOSTRES TRADICIONS , l’ús intern de les dades per la gestió de la comercialització dels productes. LES NOSTRES TRADICIONS , així com les empreses destinades a oferir el servei de transport queden autoritzades a conservar les dades dels interessats , inclús en el supòsit de que la prestació de servei sol·licitat no arribés a efectuar-se , amb la finalitat de poder enviar informació publicitària i ofertes comercials de LES NOSTRES TRADICIONS.

Les dades personals que s’han incorporat al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua , l’alteració o l’accés no autoritzat , als nivells de seguretat que legalment es requereixen.

Totes les dades sol·licitades en aquest document de captació són necessàries per poder portar a terme el servei contractat.

L’interessat té dret a exercir els drets d’accedir a les seves dades personals , a obtenir informació, a rectificar-les i a oposar-se que les mateixes es cedeixin en els termes establerts. Per exercir aquests drets l’interessat es podrà dirigir a LES NOSTRES TRADICIONS en el domicili anteriorment citat.

Les NOSTRES TRADICIONS compleix amb la normativa de la Llei Orgànica de Protecció de Dades , Llei 15/1993 de 13 de desembre, la Llei sobre Condicions Generals de Contractació Llei 7/1998 de 13 d’Abril i demès lleis que regulen aquest servei de contractació vigents.

Les NOSTRES TRADICIONS respecta la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic   Llei 34/2002 , d’ 11 de juliol. Segons la qual és obligatori donar a conèixer un conjunt de dades que podeu trobar en l’apartat dades fiscals de la mateixa pàgina web.